هدف:

همواره گفته شده که مدیریت منابع انسانی تنها نقش یک واحد یا یک فرد در ساختارهای سازمانی نیست و همه مدیران باید بخش مهمی از کارشان را به مدیریت سرمایه‌های انسانی زیرمجموعه واحد خود اختصاص دهند و در همین راستا در کارگاه مدیریت منابع‌انسانی برای مدیران غیرمنابع انسانی سعی می‌شود تا حاضرین با مفاهیم، ضروت‌ها و کارکردهای این مهم آشنا شده و در عمل بتوانند نسبت به پیاده‌سازی آن اقدام کنند.

سیلابس‌های کارگاه:

  • تعريف مديريت منابع انساني و وظايف آن
  • انتخاب و استخدام و اهمیت آن
  • اهمیت مصاحبه و روش‌های آن
  • آموزش و توسعه کارکنان
  • همسوسازی و اهمیت آن
  • مدیریت عملکرد
  • ارتقای انگیزه و اشتیاق در افراد
  • مدیریت استعدادها و جانشین‌پروری
  • برندکارفرمایی و اهمیت آن

 

مدت برگزاری: یک روز (۸ ساعت)

نفرات حاضر در کارگاه: حداکثر 20 نفر (قابل تغییر با توجه به شرایط)

مناسب برای کدام لایه‌های سازمانی: تمامی مدیرانی که در واحدهای غیر از منابع انسانی عهده دار مسئولیت هستند.