هدف:

با محوریت مباحث و موضوعات طرح‌ریزی شده در کارگاه‌ها و به منظور پیوستگی و استمرار آموزش‌ها، جلساتی در قالب گروه‌های محدود و با موضوعات مشخص برگزار خواهد شد.

موضوعات قابل ارائه در این جلسات: 

  • مرور کوتاه بر کلیات مطرح شده در دوره‌های آموزشی
  • مطالعه موردی از اقدامات روزمره فراگیران
  • بررسی موضوع در قالب تیم‌های کوچک با کمک یکی از ابزارهای آموزشی همچون:
  • ایفای نقش
  • ارائه مطلب
  • گزارش کتبی
  • بحث گروهی
  • نمایش فیلم

 

مدت برگزاری: نیم روز (4 ساعت)

نفرات حاضر در کارگاه: حداکثر 10 نفر (قابل تغییر با توجه به شرایط)

مناسب برای کدام لایه‌های سازمانی: نفرات حاضر در هر آموزش