هدف:

در این کارگاه یک‌روزه سعی می‌شود تا در قالب مدل رفتاری DISC تفاوت‌های رفتاری در محیط‌های کاری و همچنین ضرورت تطبیق با شرایط رفتاری دیگران مورد بحث و کنکاش قرار بگیرد و مخاطبین با شناخت از این مدل، در تلاش برای اثربخشی بیشتر روابط و همچنین کاهش تعارضات با دیگران بکوشند. تمرینات عملی این کارگاه به افراد کمک خواهد کرد تا قضاوت‌های سطحی در مورد رفتار دیگران را کنار گذاشته و بتوانند با دقت نسبت به تحلیل و درک رفتار سایرین و تطبیق با آن‌ها بکوشند.

سیلابس‌های کارگاه:

  • اهمیت و ضرورت برقراری ارتباط موثر در محیط های کاری
  • شناخت ما از تفاوت‌های رفتاری
  • سبک رفتاری ما و وجه تمایز آن
  • تفاوت‌های رفتاری با دیگران
  • هماهنگی و تطبیق با سایرین به منظور تعامل بهتر
  • استرس به واسطه تفاوت‌های رفتاری و چگونگی مهار آن
  • فرار از تغییر در پی مدل رفتاری و راه مقابله با آن
  • تاثیرات استفاده از ابزار دیسک در زندگی حرفه ای و شخصی

مدت برگزاری: یک روز (۸ ساعت)

نفرات حاضر در کارگاه: حداکثر 20 نفر (قابل تغییر با توجه به شرایط)

مناسب برای کدام لایه‌های سازمانی: تمامی کارکنان در لایه‌های مختلف