کوچینگ

فردی و تیمی

 

بر اساس تعریف فدراسیون بین‌المللی کوچینگ (ICF)، کوچینگ همراهی و مشارکت فعالانه، خلاق و تفکربرانگیز کوچ و مُراجع است که در آن مراجع پتانسیل‌های خود را می‌شناسد و به سمت اهداف خود قدم برمی‌دارد.

ما در رابین با داشتن گواهینامه‌های موردتایید ICF و صلاحیت‌های موردنیاز، آماده همراهی شما هستیم تا با استفاده از ابزارهای قدرتمند کوچینگ فردی و تیمی به اهداف موردنظر خود و سازمان‌تان دست یابید.

 

pexels-mart-production-7256363 pexels-mentatdgt-2173508

کوچینگفردی

 

فرآیند کوچینگ فردی در قالب مجموعه جلسات فردی مراجع و کوچ و به منظور دستیابی مراجع به اهدافش که در راستای اهداف سازمان می‌باشد خواهد بود. مشخصه‌های اصلی روند کوچینگ فردی در رابین در اینجا آمده است:

  • برگزاری جلسه مقدماتی یا جلسه صفر با مراجع و مشخص شدن اهداف کلی مراجع (امکان برگزاری دو جلسه صفر با دو کوچ متفاوت برای هر مراجع و انتخاب کوچ توسط ایشان)
  • برگزاری جلسه سه‌جانبه یا چهارجانبه (با حضور مراجع، کوچ، مدیر مستقیم مراجع / مسئول منابع انسانی) به منظور شناخت اهداف کلی مراجع و توافق بر روی قرارداد کوچینگ
  • شروع جلسات کوچینگ: برگزاری 6 الی 10 جلسه در مدت زمان سه الی شش ماه
  • برگزاری جلسه سه‌جانبه یا چهارجانبه پایانی به منظور شنیدن دستاوردهای مراجع از روند کوچینگ و گفت‌وگو در مورد آن
     

کوچینگ تیمی

 

فرآیند کوچینگ تیمی شامل مجموعه جلساتی با یک تیم سازمانی و در راستای رسیدن به راهکارهای مشترک برای موضوعات تیم و دستیابی به اهداف سازمان انجام می‌شود. مشخصه‌های اصلی روند کوچینگ تیمی در رابین در اینجا آمده است:

  • حضور حداقل دو کوچ و تسهیل‌گر
  • جمع‌آوری اطلاعات از وضعیت موجود پیش از شروع فرآیند: از طریق پرسشنامه و برگزاری جلسات فردی مجزا با اعضای تیم، مدیریت سازمان و واحد منابع انسانی
  • برگزاری حداقل 3 جلسه (در 3 روز مجزا) کوچینگ تیمی
  • برگزاری جلسه پایانی با مدیریت و واحد منابع انسانی به منظور بررسی دستاوردها و همفکری در ارتباط با اقدامات آتی