balance

اهمیت مربی‌گری و چابکی یادگیری در جهانی با تغییرات سریع

این مقاله از این یافته‌ها فراتر رفته و به شناسایی آن دسته از خصیصه‌ها در رهبران پرداخته که به فراهم آوردن محیط کاری مثبت در راستای تعلق شغلی بیشتر کارکنان منجر می‌شوند. در انتها، این مقاله روشن می‌سازد که مربی‌گری به عنوان یکی از انواع مدل‌های رهبری، از تأثیرگذارترین راهکارها برای ساخت تعهد در تیم، توسط رهبران است.